Located on Hamilton Mountain, Ontario +1 (647) 880-5916